Κατηγορίες βάρους

Κατηγορίες βάρους ανά ηλικία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΒΑΡΟΥΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΓΩΝΩΝ

JUNIORS B

2004 – 2005

-18,-21,-24-27,-30,-33,

-36,-39,-42,-45,+45

1 ΛΕΠΤΟ

JUNIORS A

2002 – 2003

-21,-24,-27,-30,-33,

-36,-39,-42,-45,-48,+48

1 ΛΕΠΤΟ

ΠΑΙΔΕΣ Β

1999 – 2000 – 2001

-30,-33,-36,-39,-42,

-45,-48,-51,-55,-60,+60

2 ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β

1999 – 2000 – 2001

-24,-27,-30,-33,-36,

-39,-42,-45,-48.-52,

-57,+57

2 ΛΕΠΤΑ

ΠΑΙΔΕΣ Α

1997 – 1998

-34,-38,-42,-46,-50,

-55,-60,-66,-73,+73

3 ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α

1997 – 1998

-32,-36,-40,-44,-48,

-52,-57,-63,-69,+69

3 ΛΕΠΤΑ

ΕΦΗΒΟΙ

1995 – 1996

-45,-50,-55,-60,-66,

-73,-81,90,+90

4 ΛΕΠΤΑ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ Β

1995 – 1996

-40,-44,-48,-52,-57,

-63,-70,+70

4 ΛΕΠΤΑ

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

1992 – 1993 – 1994

-55,-60,-66,-73,-81,90,

-100,+100

4 ΛΕΠΤΑ

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1992 – 1993 – 1994

-44,-48,-52,-57,-63,

-70,-78,+78

4 ΛΕΠΤΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

-60.-66,-73,-81,-90,

-100,+100

5 ΛΕΠΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

-48,-52,-57,-63,-70,

-78,+78

5 ΛΕΠΤΑ

1.  Στους αγώνες των εφήβων θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και παίδες Α, με την
προϋπόθεση ότι οι προπονητές θα πρέπει να τους έχουν διδάξει τις τεχνικές ΣΙΜΕ. Που θα
επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συλλόγου.
2.  Στους αγώνες των νεανίδων θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και κορασίδες Α, με την
προϋπόθεση ότι οι προπονητές θα πρέπει να τους έχουν διδάξει τις τεχνικές ΣΙΜΕ. Που θα
επιβεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του συλλόγου.
3.  Στους αγώνες των νέων ανδρών, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και έφηβοι.
4.  Στους αγώνες των Νέων Γυναικών, θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και νεανίδες.
5.  Στους αγώνες των Ανδρών θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι Νέοι Άνδρες .
6.  Στους αγώνες των γυναικών μπορούν να λαμβάνουν μέρος οι Νέες Γυναίκες.