Σκοποί και μέσα επίτευξης

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Η διάδοση και εξύψωση του αθλητικού ιδεώδους στους νέους.
β) Η δημιουργία με την άθληση ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων
γ) Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των
αθλητών και η συμμετοχή αυτών σε αθλητικούς αγώνες.
δ) Η καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του Τζούντο ( που αποτελεί
την παραδοσιακή ιαπωνική μαχητική τέχνη) ως άθλημα.
ε) Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και
η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου.
στ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φορέα επιδιώκει τους ίδιους
σκοπούς και την ανάπτυξη του αθλητισμού και του αθλήματος που καλλιεργεί
το αθλητικό σωματείο.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

α) Η συστηματική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση
των αθλητών του σωματείου
β) Η συμμετοχή των αθλητών του σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς
αγώνες που θα διοργανώνονται νόμιμα είτε από το ίδιο το σωματείο, είτε από
άλλα σωματεία ή ομοσπονδίες εθνικές ή διεθνείς.
γ) Η δημιουργία σεμιναρίων θεωρητικής και τεχνικής κατάρτισης
και διδασκαλίας της τεχνικής και των κανονισμών στο υπό του σωματείου
καλλιεργημένο άθλημα. Εκτός από τα παραπάνω, κάθε άλλο νόμιμο μέσο
όπως ενδεικτικά αναφέρονται η διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, η
συμμετοχή σε πολιτιστικές και πνευματικές εκδηλώσεις, η διοργάνωση
εκδρομών, εορτών και συνεστιάσεων και γενικά δραστηριότητες που
κατατείνουν στην σύσφιξη των μελών του, θα χρησιμοποιείται από το
σωματείο για την επίτευξη του σκοπού του.